Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 24 de SETEMBRE de 2018, a les 20 hores, al saló de Plens de l'Ajuntament.

 
 

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A. Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2018.
  2. Proposició de la tinent d'Alcaldia sobre aprovació del compte general de 2017.
  3. Proposició de la tinent d'Alcaldia sobre modificació de crèdits núm. 14 en el pressupost de 2018, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
  4. Proposició del Grup Socialista sobre condicionament de l'estació de les Valls.
  5. Proposició del Grup Socialista sobre nomenament de funcionaris interins per als cossos de policia local.
  6. Proposició del Grup Socialista sobre la creació d'un centre de dia.
  7. Proposició del Grup Socialista sobre redacció del Pla d'Actuació Municipal front al Risc d'Inundacions.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura de creació de xarxa d'observatoris forestals al Camp de Morvedre.
  9. Proposició del Grup Junts per Faura de petició d'alta distinció de la Generalitat per a Paco Muñoz.
  10. Proposició del Grup Junts per Faura per a la gratuïtat de l'AP 7 i l'adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

 B. Activitat de control

11. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 256 a 328/2018.

 C. Precs i preguntes

Faura, 19 de setembre de 2018

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos