Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 28 de MAIG de 2018, a les 20 hores, al saló de Plens de l'Ajuntament.

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 A. Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 2 i 3/2018.
  2. Proposició de l'Alcaldia sobre determinació de les dues festes locals per a l'any 2019.
  3. Proposició del Grup Socialista sobre cuidadors no professionals de la dependència.
  4. Proposició del Grup Socialista per a frenar la crisi de lloguer i facilitar l'accés a un habitatge digne.
  5. Proposició del Grup Socialista per a la reversió i gratuïtat de l'AP7.
  6. Proposició del Grup Socialista per exigir el compliment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura en suport a Palestina.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.
  9. Proposició del Grup Junts per Faura per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.

B. Activitat de control

10. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 90 a 157/2018.

11. Dació de comptes de l'informe de seguiment del Pla econòmic financer en vigor, corresponent a l'any 2017.

C. Precs i preguntes

 Faura, 23 de maig de 2018

 L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos