Ajuntament de Faura

L’ESCOLA EL TABALET ANUNCIA ELS TERMINIS DE MATRÍCULA

fb


Poden matricular-se els xiquets nascuts a 2016 i 2017.

 

L'Escola d'Educació Infantil "El Tabalet" ja ha anunciat els horaris i la documentació que cal presentar per a formalitzar la preinscripció del curs 2018/2019, per als xiquets nascuts en l'any 2016 i 2017. El termini de presentació de la documentació és del 17 al 24 de maig, d’11 a 13 h, i de 15 a 15.30 h.

Podeu arreplegar les sol·licituds a l'Ajuntament.

La documentació que cal presentar és:

 • INSTÀNCIA de sol·licitud d’admissió en Educació Infantil original i còpia, signades pels dos pares. PER DUPLICAT.
 • Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor o tutora.
 • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA.
 • Annex VI criteri RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR. (Sols les famílies que demanen que els puntue el criteri de renda) Signada per tots els membre majors de 16 anys.
 • Rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer (acreditació depòsit de fiança, model 805 o 806 de la conselleria competent en matèria d’hisenda)

CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES

 • Títol oficial de FAMÍLIA NOMBROSA.
 • Títol de FAMÍLIA MONOPARENTAL expedit per la conselleria competent en matèria de família.
 • Certificat de DISCAPACITAT de l’alumne, pare, mare o germans, emès per la Conselleria de Benestar Social.
 • Germans al centre. Només es computarà l’existència de germans si continuen assistint en el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.
 • Pares o mares treballadors del centre docent. S’acreditarà per la titularitat o per la direcció del centre.
 • Acolliment familiar. Resolució administrativa o judicial o certificat de la Conselleria de Benestar Social.
 • Acolliment residencial. Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social.
 • Víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament. Resolució judicial o administrativa.

 

7 de maig de 2018