Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA DE PLE URGENT

fb


L'Ajuntament farà sessió EXTRAORDINÀRIA URGENT, DIVENDRES, 4 de MAIG, a les 14 hores

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A. Part resolutiva.

  1. Declaració d'urgència de la convocatòria.
  2. Proposició de l'Alcaldia relativa a la sol·licitud d'adhesió al procediment: "PLA EDIFICANT" per a la realització de l'ampliació el CEIP Sant Vicent Ferrer, a l'empar del Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 8157, de 26-10-2017).

 

Faura, 3 de maig de 2018

 L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos