Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 29 de GENER de 2018, a les 20 hores, al saló de Plens del  l'Ajuntament.

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

a) Part resolutiva.

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 7/2017.
  2. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació definitiva dels Estatuts de la Mancomunitat de les Valls.
  3. Proposició del Grup Socialista per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.
  4. Proposició del Grup Socialista per a estudiar la creació d'una oficina de promoció del valencià.
  5. Proposició del Grup Junts per Faura sobre la taxa a les instal·lacions de transport d'energia.
  6. Proposició del Grup Junts per Faura sobre l'adequació dels parcs infantils de Faura.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura sobre seguretat vial municipal.

b) Activitat de control.

  1. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 317 a 352/2017 i 1 a 13/2018.

c) Precs i preguntes.

Faura, 24 de gener de 2018

L'alcalde,

Antonio F. Gaspar Ramos