Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc del Quémalo, el DILLUNS dia 25 de SETEMBRE de 2017, a les 20 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

a) Part resolutiva.

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 4 i 5/2017.
 2. Pressa de posessió de la regidora Ana Rosario Martínez Martínez.
 3. Proposició de l'Alcaldia sobre baixa parcial d'aplicació pressupostària per anul·lació.
 4. Proposició del Grup Socialista sobre subministrament elèctric.
 5. Proposició del Grup Socialista sobre jubilació anticipada per a treballadors amb familiars depenents.
 6. Proposició del Grup Socialista sobre finançament autonòmic.
 7. Proposició del Grup Socialista per a la protecció de la infància víctima de violència.
 8. Proposició del Grup Socialista sobre l'aigua.
 9. Proposició del Grup Junts per Faura en defensa dels drets històrics, socials i nacionals del País València.
 10. Proposició del Grup Junts per Faura per a donar suport a la promoció del cinema en valencià.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura per a rebutjar el recurs del Govern Espanyol contra el Decret del Consell de la Generalitat sobre l'ús del valencià a les administracions del País Valencià.

b) Activitat de control.

12. Coneixement de les resolucions d'alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 201 a 245/2017.

c) Precs i preguntes.

Faura, 20 de setembre de 2017

L'alcalde,

Antonio F. Gaspar Ramos