Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 12 DE DESEMBRE DE 2016

fb


L'Ajuntament ha aprovat el pressupost per a l'exercici 2017 i la Carta de Participació Ciutadana

Amb un total de 1.881.391 euros de despeses, el Pressupost General per a l'exercici de 2017 de l'Ajuntament ha sigut aprovat per unanimitat durant la celebració del Ple de 12 de desembre, que va començar amb les condolències dels membres del Govern municipal per la defunció d'Enrique Salt, ex regidor de l'Ajuntament. Els ingressos, segons les xifres presentades, coincideixen amb les despeses, de manera que hi ha un equilibri pressupostari.

Cal destacar que, en referència a aquest pressupost, s'ha iniciat un procés participatiu per tal de prioritzar les inversions, que en un 33%, com a mínim, vindran determinades per allò que decidisca la ciutadania. Així, amb l'objectiu d'implicar al màxim al veïnat en la confecció dels comptes, l'esborrany del pressupost ja ha sigut entregat als diferents grups polítics que composen el Govern local, s'ha publicat en la web de l'Ajuntament (www.faura.es) i s'ha explicat en audiència pública.

Un altre dels punts de l'ordre del dia ha sigut l'aprovació, que també s'ha produït per unanimitat, de la modificada Carta de Participació Ciutadana. Un tractat que té per objecte impulsar i posar en funcionament els mecanismes i les vies de participació de la societat, promovent formes de gestió més pròximes a la majoria de la ciutadania, més operatives i més eficaces, introduint figures i conceptes com el defensor del veí, l'escó ciutadà o el pressupost participatiu. D'esta manera, la Carta pretén aconseguir una gestió pública més democràtica i encertada.

ASFALTAT I CONDICIONAMENT DE CARRERS

D'altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat contractar les obres d'asfaltat i condicionament dels carrers: Cavallers, Blasco Ibañez, Mestre Giner, Ronda Quèmalo, Cervantes (encreuament en Germanies), Mestre Joan Garcés, Massiac”. Unes obres que s'executaran segons el Pla de Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016-2017  de la Diputació de València.

CREACIÓ D'UN CONSELL AGRARI MANCOMUNAT

A més, s'ha decidit, per unanimitat, elevar a la Mancomunitat de les Valls la proposta de la creació d’un Consell Agrari Mancomunat, que garantisca la participació de tots els pobles de Les Valls, i que unifique criteris d’actuacions.

L'EDIFICI AMICS, BÉ DE CARÀCTER PATRIMONIAL

Pel que fa a l'immoble del carrer Miguel de Cervantes, 3A, el conegut com a Edifici Amics, s'ha aprovat alterar la seua qualificació jurídica. L'immoble, que actualment és utilitzat per la Mancomunitat, passarà de ser bé de domini públic a ser bé de caràcter patrimonial. La intenció és que pròximament siga adquirit per la mateixa Mancomunitat, ja que és qui farà ús continuat d'aquestes instal·lacions, donat que les antigues oficines dels serveis mancomunats, ubicades a l'Ajuntament, passaran a ser els despatxos dels grups municipals.

PACTE PER AL CLIMA I L'ENERGIA

De manera unànime, els membres del Ple també han votat per l ’adhesió del municipi de Faura al compromís de la Diputació Provincial de València denominat "Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia", promogut per la Unió Europea. Una iniciativa, necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica i l’adaptació al canvi climàtic del municipi. En eixe sentit, s'encomanarà a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu del Pacte.

AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU

També a proposta d'alcaldia, s'ha aprovat per unanimitat promoure l’agrupació de secretaries dels Jutjats de Pau de Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quartell, i Quart de les Valls, a fi de ser ateses per un oficial al servici de l’Administració de Justícia.

AJUDES PER AL CAMP

Les pluges de la matinada del passat 28 de novembre han motivat altra de les propostes del Ple. Alcaldia ha proposat demanar al Consell del Govern Valencià ajudes directes per als llauradors i collidors, així com per als treballadors i treballadores dels magatzems, ja que, com a conseqüència d'aquestes pluges, la campanya serà curta. La proposició ha sigut aprovada per unanimitat.

BANC DE TERRES AGRÍCOLES

El Ple ha decidit també aprovar, per unanimitat, les bases reguladores de la creació del “Banc de terres agrícoles de Faura” i el seu funcionament. D'esta manera, es posarà en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandonament i es frenarà la pèrdua de superfície agrícola útil. El banc de terres és, en definitiva, un registre administratiu de caràcter públic format per aquelles parcel?les aptes per a l’explotació agrícola de les persones propietàries que voluntàriament han sol?licitat la seua inscripció. Aquest registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de les parcel?les rústiques cultivables ubicades al terme municipal de Faura.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

La modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals s'ha aprovat per unanimitat amb l'objecte de donar compliment al que disposa el Dictamen 458/2016, de 20 de setembre, del Consell Jurídic Consultiu. Aquest òrgan ha determinat que no és competència de l'Ajuntament regular l'horari d'obertura i venda dels anomenats locals 24 hores.

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICIS MUNICIPALS

Els tres grups municipals (PSPV-PSOE, PP i Junts per Faura) han presentat de manera consensuada una moció en defensa dels cítrics valencians, motivada pel nou acord d’associació entre la Unió europea i els Estats de l’Acord d'Associació Econòmica de la SADC, i bàsicament pel que fa a les relacions comercials amb Sud-Àfrica, que posa en perill el futur dels productors de cítrics valencians.

També circumscrita al camp ha estat una altra de les proposicions del Grup Municipal Socialista que ha volgut denunciar l’abús de les ETTs en les condicions laborals del sector citrícola. La proposta, que ha sigut aprovada per unanimitat, insta al Ministeri d’Ocupació a que incremente les inspeccions a les ETT que contracten persones que treballen en el sector agrícola i que introduïsca els canvis normatius necessaris per a evitar que els abusos continuen produint-se.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, els tres grups municipals han presentat una altra proposició consensuada mitjançat la qual han destacat la necessitat d'impulsar des de l’àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, i la detecció i suport a les víctimes i els seus fills i filles menors.

A proposta del Grup Municipal Socialista s'ha aprovat per unanimitat una moció referida a la derogació de la Llei de Règim Local que apunta determinades modificacions legals respecte al màxim de despesa i a la taxa de reposició.

Per últim, els socialistes de Faura han presentat una proposició amb motiu de l'1 de desembre, Dia Mundial de la SIDA, per a adherir-se a la Declaració de París per a una acció accelerada a les ciutats i posar fi a l’epidèmia de la Sida pel 2030. La proposta ha sigut aprovada per unanimitat.

Per la seua banda, Junts per Faura ha portat al Ple una moció per regular l'acompliment dels acords de Ple adoptats a través de mocions. El Grup Municipal Socialista ha presentat una esmena a la proposta i el Govern local ha decidit per unanimitat que la secretària municipal emetrà informes bimensuals per donar compte de l'evolució de les diferents actuacions.

Per finalitzar, una moció de Junts per Faura ha tractat sobre la millora de les instal·acions del parc de gossos municipal, indicant una sèrie de mesures a escometre, com ara la col·locació d'un pipi-can o de jocs. La proposta no s'ha sotmés a votació, donat que forma part del llistat de possibles inversions per als pressupostos de 2017, que han sigut aprovats en aquest mateix Ple.

La sessió ha conclòs amb una declaració institucional de l'Ajuntament de suport als treballadors del camp tant en la negociació del nou conveni col·lectiu, que en eixos moments tenia lloc, com en qualsevol iniciativa que finalment decidisquen portar a terme si la negociació fracasa.

 

13 de desembre de 2016