Ajuntament de Faura

FAURA TINDRÀ UNA NOVA CARTA DE PARTICIPACIÓ

fb


L’Ajuntament està ultimant el document amb la resta dels grups polítics municipals

La nova carta de participació està quasi enllestida i preparada per a ser aprovada pel Ple. Aquest nou document pretén obrir nous canals de comunicació amb la ciutadania més pròxims, més operatius i més eficaços que s’adapten millor als nous temps, ja que l’anterior Carta és del 2004, quedant-se desfasada amb la regulació dels mecanismes de participació.

El procés d’elaboració del nou document va començar en desembre del 2015 a partir de la presentació pública d’un primer esborrany. Al mes de març es va obrir un procés de participació perquè les associacions i els grups polítics pogueren fer les seues aportacions i esmenes.

En aquests moments, s’estan acabant els treballs de concreció del document final de l’esborrany, a partir de les aportacions i esmenes recollides en la fase de participació, procés que s’ha retardat a l’espera de l’emissió de l’informe dels serveis jurídics municipals, i del pronunciament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre diferents assumptes de participació ciutadana.

Aquest nou document respon al convenciment de què és imprescindible governar buscant la implicació de la ciutadania, i dels diferents actors del poble, a l’hora d’avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques.

Per aquest motiu, inclou figures de participació com l’escó ciutadà, que permetrà exposar propostes a les entitats ciutadanes o qualsevol veí o veïna durant la sessió plenària; o el defensor del veí que tindrà la missió de defensar els drets dels ciutadans davant l’administració municipal; i nous mecanismes com els pressupostos participatius perquè els ciutadans puguen participar activament en l’elaboració del pressupost municipal, i s’impliquen en el procés de decisions sobre les inversions municipals.

Igual que en la primera Carta de Participació, l’equip de govern ha treballat per buscar la implicació de la resta dels grups polítics, buscant el consens, perquè l’objectiu és que la nova Carta s’aprove per unanimitat. 

 

11 de novembre de 2016