Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 27 de MARÇ de 2017, a les 20 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2017.
  2. Proposició de l'Alcaldia sobre subscripció del protocol general de col•laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València, l'Ajuntament de Sagunt i els municipis del Camp de Morvedre, per al desenvolupament i execució del Pla de competitivitat turístic del Camp de Morvedre.
  3. Proposició de la Regidoria delegada sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal•lacions municipals.
  4. Proposició de la Regidoria delegada relativa a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
  5. Proposició del Grup Socialista sobre beques i ajudes a l'estudi.
  6. Proposició del Grup Socialista sobre agricultura.
  7. Proposició del Grup Socialista en relació a la Sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  8. Proposició del Grup Socialista per a blindar el sistema públic de pensions.
  1. B) Activitat de control

9.Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 14 a 70/2017.

  1. C) Precs i preguntes

Faura, 22 de març de 2017

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos