Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 27 DE MARÇ DE 2017

fb


Entre altres acords, s'ha aprovat l'adhesió de Faura al Pla de Competitivitat Turístic del Camp de Morvedre

A proposta d'alcaldia, el Ple ha decidit per unanimitat subscriure el protocol de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València, l'Ajuntament de Sagunt i els municipis del Camp de Morvedre, per al desenvolupament i execució del Pla de Competitivitat Turístic del Camp de Morvedre. Una iniciativa que té per objectiu fixar un marc estable de col·laboració amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), amb la finalitat d'establir les fórmules de cooperació entre les esmentades administracions, tendents a aconseguir els objectius del protocol.

L'Ajuntament de Faura ha destacat la importància d’adherir-se a aquest Pla, donat que el turisme constitueix un eix estratègic per al desenvolupament econòmic del municipi, una via de millora per a les condicions de vida dels seus ciutadans i un motor per a la generació de renda i ocupació. Per això, s'ha compromés a dur a terme les accions necessàries per a l’adequació, millora i adaptació de la seua oferta turística i per a la creació de productes turístics competitius.

En la mateixa sessió plenària s'han aprovat, per unanimitat, la modificació de dues ordenances, la de la taxa per la prestació del servei i realització d’activitats en instal·lacions municipals i la de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb tendals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Pel que fa a les proposicions dels grups municipals, sols el grup socialista n'ha presentat. En total han sigut quatre mocions, totes elles aprovades per unanimitat.

La moció relacionada amb les beques i ajudes a l'estudi ha demanat, entre altres coses, instar al Govern d'Espanya a convocar amb caràcter d'urgència l'Observatori de Beques perquè emeta un informe, preceptiu, abans de les convocatòries anuals de beques i ajudes a l'estudi.

La segona proposta s'ha centrat en l'agricultura, i entre altres acords, ha reclamat l'aplicació del mòdul zero en la declaració de l'IRPF corresponent a 2016 a tots aquells agricultors i ramaders que s'han vist afectats tant pels elevats sobrecostos que han hagut de suportar en riscos addicionals, com per les circumstàncies negatives derivades del clima durant 2016.

La tercera proposta que han presentat els socialistes ha fet referència a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut per la plusvàlua.

L’última de les propostes presentades pel Grup Municipal Socialista ha demanat que l’Ajuntament de Faura se sume a la iniciativa ciutadana per a reformar la Constitució amb l'objectiu de “blindar” el Sistema Públic de Pensions. La proposta, aprovada per unanimitat, insta al Govern d'Espanya al fet que aquesta reforma incloga el dret de tots els espanyols a rebre una pensió digna, que continga la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, puga tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions.

 

28 de març de 2017