Ajuntament de Faura

Documentació oficial
 
 

Fes de vida

 
La persona interessada ha de comparéixer personalment i acreditar la personalitat (amb el DNI, permís de conduir, passaport, NIE…) En cas d'impossibilitat de personar-s’hi per incapacitat o malaltia s'ha d'aportar certificat mèdic que ho acredite.