Ajuntament de Faura

REGLAMENT

En una societat plural i en un Estat aconfessional, els ajuntaments, que són les administracions més pròximes a la ciutadania, assumeixen, a petició de les persones interessades, donar el convenient tractament als naixements, els aparellaments que configuren la vida adulta i el traspàs dels seus membres, a través de cerimònies civils.

És competència municipal l'aprovació de la normativa necessària per a la prestació d’activitats, serveis i per a la utilització de les dependències municipals. I en conseqüència, es desenvolupà un reglament únic de cerimònies civils. (Veure Reglament)

En el cas de l’Ajuntament de Faura, el Reglament té com a objecte regular el procediment per a la celebració de les cerimònies civils que sol·licite la ciutadania. Aquestes cerimònies són: l’acollida ciutadana, el matrimoni civil i l’acomiadament civil.

  • L’acollida ciutadana és l'exteriorització pública de la benvinguda a la comunitat d'un nounat empadronat a Faura i menor d’edat, amb plenitud de drets i amb les correlatives obligacions amb la comunitat a què pertany ja des del naixement.

  • La cerimònia de matrimoni civil suposa la celebració en  acte públic, a petició dels contraents, d'una cerimònia civil, prèvia tramitació i obtenció davant del Jutjat de l'autorització necessària per a la celebració de l'acte. (Més informació)

  • L’ acomiadament civil és l'exteriorització pública de l’acomiadament de la comunitat d’un ciutadà o una ciutadana de la comunitat a què pertany, ja des del naixement o bé en el moment de la defunció, i per a honorar-ne el record.