Ajuntament de Faura

URBANISME

PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

 • Memòria informativa (DOC.pdf)
  • Plànols d'informació
INFO.1- Emplaçament provincial
INFO.2- Emplaçament comarcal
INFO.3- Orografia
INFO.4- Base topogràfica
INFO.5- Comunicacions
INFO.6- Usos actuals
INFO.7- Classificació del sòl
INFO.8- Grau d'execució
INFO.9- Xarxa elèctrica
INFO.10- Risc d'inundació
INFO.11- Aqüífers
INFO.12- Afeccions
INFO.13- Estat actual
INFO.14- Servicis d'urbanisme

 • Directrius definitòries de l'estratègia de l'evolució urbana i l'ocupació del territori D(DOC.pdf.)

 • Normes urbanístiques (DOC.pdF)
  • Fitxes de planejament i gestió (DOC.pdf.) 
  • Plànols d'ordenació
   • Estructural
   • Detallada

ORDENACIÓ 2.

ORDENACIÓ 3.1.

ORDENACIÓ 3.2.

ORDENACIÓ 3.3.

ORDENACIÓ 3.4.