Ajuntament de Faura

CONTROL DE PLAGUES

L’Ajuntament té contractat un Programa anual de desratització, desinsectació i desinfecció en espais públics, instal·lacions i edificis públics.
 
El programa es fa per mitjà d'una permanent atenció dels punts conflictius, encara que té caràcter intensiu en les èpoques de l'any en què, per les característiques biològiques de les espècies a controlar, és més convenient, fins a aconseguir la reducció ostensible de les seues poblacions.
 
Els serveis de desratització, desinsectació i desinfecció es faran atenent les necessitats sanitàries de la població i terme municipal, conformement als criteris següents:
  1. La desratització de les xarxes del clavegueram, edificis, instal·lacions i serveis municipals tindrà caràcter preferent i cobertura permanent.
  2. La desinsectació i desinfecció periòdica d'edificis, instal·lacions i serveis municipals, amb especial atenció a les escoles municipals.
  3. La prestació de serveis ocasionals quan es detecten colònies de rates, de panderoles i d’altres insectes o focus d'infecció. La desratització i desinsectació de propietats particulars són responsabilitat dels propietaris, que tenen l’obligació de mantindre-les en condicions perquè no constituïsquen un focus d’infecció. En especials circumstàncies, que constituïxen notori perill per a la seguretat, sanitat o higiene, l’Ajuntament podrà actuar d’ofici, però les despeses del tractament seran a càrrec del propietari.