Ajuntament de Faura

L'AIGUA

El de l’aigua és un dels serveis bàsics que un ajuntament ha d’assegurar als seus veïns, i aquest ha d’oferir-se amb uns paràmetres de qualitat més que satisfactoris, per això al llarg del 2009 i 2010 es faran importants inversions amb l’objecte d’intentar aconseguir eixa qualitat. Es continuarà i s’accelerarà el pla iniciat ja fa anys per a la substitució progressiva de les canonades més antigues i susceptibles de ruptures; se substituiran o s’instal·laran noves vàlvules de tancament que permetran una millor sectorització de la xarxa de manera que quan s’haja d’efectuar qualsevol reparació que obligue a un tall de subministrament, afecte el menor nombre possible d’usuaris; es faran millores tant en el pou com en el dipòsit; etc.
 
La qualitat de l'aigua de consum humà es troba regulada pel Reial Decret 140/2003. Tal com hi estableix, al nostre poble hi ha un doble control de la qualitat sanitària de l'aigua, d'una banda, hi ha un autocontrol que consisteix en la realització, per part d'un laboratori especialitzat contractat per l'Ajuntament, d'uns anàlisis amb la periodicitat i paràmetres establerts al Reial Decret. D'altra banda, hi ha una vigilància i supervisió per part de la Conselleria de Medi Ambient. Aquests controls s'efectuen tant al dipòsit de capçalera com a la xarxa de distribució i a la font d'osmosi.
 
També volem recordar que a causa de l’alta concentració de nitrats, és recomanable que l'aigua de l'aixeta no la consumisquen les dones embarassades, ni s’use per a la preparació d'aliments per a nadons per l'alt contingut en nitrats.