Ajuntament de Faura

PERFIL DE CONTRACTANT

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta nova secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, relació de contractes i estat de tramitació dels expedients, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i els anuncis de licitació.
 
DADES DE CONTACTE
 
Adreça. Plaça Mestre Enric Garcés, 1. C.P. 46512 Faura.
Tel. 96 260 00 04
Fax: 96 260 00 19

* Entitat: Ajuntament de Faura
* Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
 
 
ARXIU D'OBRES I CONTRACTES
 
CONTRACTES

Adjudicació del servei de Quiosc en el local de propietat municipal al poliesportiu (Publicat: 23 de febrer de 2016)

En compliment de la Resolució d’Alcaldia, 39/2016, de 19 de febrer, s’efectua convocatòria per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del servei de Quiosc en el local de propietat municipal al poliesportiu.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 de febrer al 4 de març de 2016, fins a les 13.00 h, en l'Ajuntament de Faura. El plec de clàusules administratives particulars es podrà replegar en l'Ajuntament. (Provisionalment les oficines de l’ajuntament es troben a la Plaça del Parc de Quémalo, junt al Carrer de la Pilota)


LA DIPU TE BECA

L'Ajuntament de Faura rep 8 beques de pràctiques, per a estudiants, durant els mesos de juliol i agost d’enguany. Aquestes beques s’emmarquen dins el programa “La dipu et beca”.

El termini de PRESENTACIÓ de les sol•licituds és del 8 al 13 de juny, a través  de la seu electrònica o en les oficines de l’Ajuntament, situades a les instal·lacions provisionals al costat del Carrer de la Pilota, s/n, en la Ronda Quémalo, de 9 a 13h.