Ajuntament de Faura

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

El pressupost és l’eina bàsica de gestió dels recursos econòmics municipals. Bàsicament compleix dues funcions o objectius generals: programa i planifica les despeses de l’ajuntament en funció dels ingressos previsibles i fixa normativament les despeses que el ple autoritza efectuar als òrgans que formen l’executiu municipal.
 
El pressupost es fa segons la Llei d'Hisendes Locals, i s'organitzen els ingressos i despeses en capítols i partides.
 
El pressupost municipal de Faura es presenta en audiència pública d’acord amb el que estableixen els art. 27, 28 i 49 de la Carta de Participació Ciutadana aprovada el 21 de maig de 2004.
 
És un pressupost transparent, que dedica els màxims esforços a la despesa social i a incrementar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i que optimitza al màxim els recursos.
 
  • Pressuppost 2007

- Memòria

- Grans línies

  • Pressupost 2008

- Memòria

  • Pressupost 2009

- Memòria

- Notícia relacionada

  • Pressupost 2010

- Bases d'Execució
-
Memòria d'Alcaldia
  • Pressupost 2011
- Bases d'Execució
- Memòria d'Alcaldia
  • Pressupost 2012
- Bases d'Execució
- Memòria d'Alcaldia
  • Pressupost 2013

- Bases d'Execució
- Memòria d'Alcaldia

  • Pressupost 2014

- Bases d'Execució
- Memòria d'Alcaldia

  • Pressupost 2015

- Bases d'Execució
- Memòria d'Alcaldia

- Resum pressupost - Ingressos
- Resusm pressupost - Despeses

  • Pressupost 2016

- Bases d'Execució

- Memòria d'Alcaldia 

- Pressupost