Ajuntament de Faura

HISTRIA

L'IES de la Vall de Segó tot i estar ubicat en el terme municipal de Benifairó de les Valls, és el centre de secundària de tots el municipis que configuren la Vall de Segó. El centre és el principal referent per a la immensa majoria de l´alumnat dels cinc pobles.
 
Aquesta vocació integradora amb el nostre alumnat es trasllada també a la població immigrant que de forma molt discreta va tenin la seua representació a la nostra subcomarca.
 
 
El nostre centre cubreix les necessitats d´escolarització de l´Etapa d´Educació Secundària Obligatòria de 1r a 4t d'E.S.O. (12/16 anys) i de la post obligatòria 1r i 2n de Batxillerat (16/18 anys), sent el valencià la llengua vehicular del centre.
 
Som un centre públic. Respectuós amb la diversitat i obert per ser referent cultural i de debat social per als cinc pobles de la Vall de Segó.
 
Conscients que la tasca educativa no és exclusiva del professorat, potenciem i valorem molt positivament la col·laboració de les famílies, molt especialment la tasca desenvolupada per l´Associació de Mares i Pares i la seua representació en el Consell Escolar de Centre.
 
Així mateix la relació amb les institucions locals, ajuntaments i Mancomunitat, potencia el coneixement de la realitat del nostre entorn, cosa que facilita prendre les mesures de prevenció més adients per a cada situació que es planteja.
 
La sensibilitat cap a aspectes relacionats amb la solidaritat, el respecte al medi ambient, l´assumpció de responsabilitats,... són el referent per a la realització de diferents projectes que repercuteixen al  nostre entorn (Pau i Solidaritat, Educació Vial, Aigua, ..)